Trang chủ

Nhóm nghiên cứu Lý thuyết và các vấn đề xã hội toàn cầu

(Global Inquiries and Social Theory Research Group-GIST) 

Chào mừng bạn đến với trang web của GIST, các liên kết ở đây hướng dẫn bạn đến thông tin về các thành viênhoạt động nghiên cứu của nhóm. Chúng tôi mời các bên quan tâm đến hoạt động của nhóm GIST liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ email: <dangthikimphung@tdtu.edu.vn>

 

dtkp
TS. Đặng Thị Kim Phụng - Trưởng nhóm GIST

 

Các thành viên của nhóm GIST bao gồm: 

  1. TS. Đặng Thị Kim Phụng
  2. TS. Michelangelo Paganopoulos